Cataract Surgery Testimonial

Experience of Bladeless LASIK Surgery Patient at our Clinic

Glaucoma Surgery Patient Review

Cataract Surgery Testimonial

Poem By Roda Antia
Roda Antia
Mr.Riyaz Shaikh
Mrs.Madhuri Ghatnekar
Dr Murthy Ex Additional Director Cghs Mumbai
T.K.Sengupta
Chandrakant Datar
Parshuram Jadhav
Maly Thomas
Rampal C
Heena D'souza
Mrs. Laxmi Suresh & Sudesh Shrivardhankar
R.V.
Purushottam Shukle & Asha Dhamdhere
Manju Malkhani Gulrajani
Chandrakant R. Datar
Pastor Pathalil Chacko Lukose
Mr. Arjun Kirloskar
Dr. S.J. Murthy
A. Iyar
Mrs. Vidya Deshmukh
Mr. Prakash Sonavane
Vaidehi Prabhu